Údarás Elections 2021

February 2021 marks the beginning of a new 4-year term of office for the University’s Governing Authority, Údarás na hOllscoile. In these changing times, the governance of Universities has never been more important. The upcoming elections present an opportunity for you to shape the future direction of this University.

What is Údarás na hOllscoile?

Údarás na hOllscoile, the Governing Authority, is the ultimate decision-making body in the University. Established under the 1997 Irish Universities Act, Údarás na hOllscoile is a 40-person statutory board charged with over-seeing the strategic direction of the University, the overall management of its resources, and the approval of its policies and procedures.

Election 2021

Nominations are now open for election to the next Governing Authority. Údarás na hOllscoile is made up of different nominated and elected constituencies.

Details of Composition of Údarás na hOllscoile 2021- 2025.

Nominations Portal

The deadline for nominations is 5:00pm on 30 November 2020. Visit the nominations portal here.

The Competencies required of members of Governing Authority are set out here.

Board Membership: What is involved?

Members of Governing Authority are collectively responsible for the long-term sustainability of the University. They are required to bring independent judgment to bear on issues such as strategy, performance, resources, key appointments and standards of conduct.

In particular, each member has a fiduciary duty to the University in the first instance (i.e. the duty to act in good faith and in the best interests of the University).

Time commitment: The Governing Authority meets five times per year at the end of the month in February, April, June, October and in mid-December. In addition, members are also members on one sub-Committee of Governing Authority. The sub-Committees meet five times per year, ahead of the Governing Authority meetings. Documentation for meetings is provided a week in advance and requires a couple of days reading and preparation.

Although all members are expected to attend some meetings in person, it will be possible to participate in meetings remotely via online platforms.

For informal queries on Board Membership contact the Secretary for Governance & Academic Affairs:

T: +353 87 279 8600

E: govandacademicaffairs@nuigalway.ie

Timeline for Elections

Details for Timeline for Governing Authority Elections 2021

Staff Elections 

University staff can run for election and vote in one of three elections, depending on their current employment grade. Click on the links for more information on the elections for:

Graduate Election

Graduates of the University can run for election and vote in the Graduate election, to elect four members to the Governing Authority. Details of the Graduate Election are set out here

 ________________________________________________________________________________

Toghcháin an Údaráis 2021

Cuirfear tús le téarma oifige nua 4 bliana d’Údarás na hOllscoile i mí Feabhra 2021.  Ní raibh rialachas na nOllscoileanna riamh chomh tábhachtach is atá anois i rith na tréimhse corraithí seo. Deis atá sna toghcháin seo an treoir a ghlacfaidh an Ollscoil seo sa todhchaí a mhúnlú.

Céard é Údarás na hOllscoile?

Is é Údarás na hOllscoile comhlacht deiridh cinnteoireachta na hOllscoile. Bunaíodh Údarás na hOllscoile le hAcht na nOllscoileanna 1997. Bord reachtúil a bhfuil 40 ball air is ea é agus tá dualgas air maoirseacht a dhéanamh ar threoir straitéiseach na hOllscoile, a hacmhainní a bhainistiú agus a polasaithe agus nósanna imeachta a fhaomhadh.

Toghchán 2021

Is féidir ainmniúcháin a dhéanamh anois do na toghcháin do chéad Údarás na hOllscoile eile. Tá toghlaigh éagsúla i gceist le hÚdarás na hOllscoile, idir ainmnithe agus tofa.
Sonraí faoi Comhdhéanamh Údarás na hOllscoile 2021- 2025

Tairseach na nAinmniúchán

Glacfar le hainmniúcháin go dtí 5:00pm ar an 30 Samhain 2020. Téigh chuig tairseach na nAinmniúchán anseo

Leagtar amach na hInniúlachtaí a theastaíonn ó bhaill Údarás na hOllscoile anseo

Ballraíocht an Bhoird: Céard atá i gceist?

Tá baill den Údarás freagrach in éineacht as inbhuanaitheacht fhadtéarmach na hOllscoile. Ceanglaítear orthu breithiúnas neamhspleách a thabhairt ar shaincheisteanna amhail straitéis, feidhmíocht, acmhainní, príomhcheapacháin agus caighdeáin iompair.

Tá dualgas muiníneach, go sonrach, ar gach ball i leith na hOllscoile ar an gcéad dul síos (i.e. an dualgas gníomhú de mheon macánta agus ar mhaithe le leas na hOllscoile).

Cé mhéid ama atá i gceist? Tagann Údarás na hOllscoile le chéile cúig huaire in aghaidh na bliana ag deireadh mhí Feabhra, mhí Aibreáin, mhí an Mheithimh, mhí Dheireadh Fómhair agus i lár mhí na Nollag.  Ina theannta sin, beidh baill ar fhochoiste amháin de chuid Údarás na hOllscoile. Tagann na fochoistí le chéile cúig huaire in aghaidh na bliana, roimh chruinnithe Údarás na hOllscoile. Cuirtear cáipéisíocht le haghaidh na gcruinnithe ar fáil seachtain roimh ré agus teastaíonn cúpla lá don léitheoireacht agus don ullmhú.

Cé go bhfuiltear ag súil go bhfreastalóidh gach ball ar roinnt cruinnithe go pearsanta, beifear in ann páirt a ghlacadh i gcruinnithe go cianda trí ardáin ar líne.

Le haghaidh ceisteanna neamhfhoirmiúla maidir le Ballraíocht an Bhoird déan teagmháil leis an Rúnaí Gnóthaí Rialachais agus Acadúla:

T: +353 87 279 8600

R: govandacademicaffairs@nuigalway.ie

Amlíne na dToghchán

Sonraí faoi Amlíne do Thoghcháin Údarás na hOllscoile 2021.

Toghcháin Foirne   

Féadfaidh comhaltaí foirne na hOllscoile seasamh agus vóta a chaitheamh i gceann amháin de thrí thoghchán, ag brath ar a ngrád fostaíochta reatha.  Cliceáil ar na naisc chun tuilleadh eolais a fháil faoi na toghcháin do:

Toghchán na gCéimithe 

Féadfaidh céimithe na hOllscoile seasamh agus vóta a chaitheamh i dtoghchán na gCéimithe chun ceathrar comhaltaí a thoghadh ar Údarás na hOllscoile.  Leagtar amach sonraí maidir le Toghchán na gCéimithe anseo.