Course Overview

Is faoi scáth Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, atá an Dioplóma sa Ghaeilge (Leibhéal C1) agus Dioplóma sa Ghaeilge (Leibhéal B2) á reáchtáil. Reáchtáiltear na cúrsaí seo go páirtaimseartha thar dhá bhliain. Tá siollabas na gcúrsaí seo bunaithe ar chaighdeán agus ar leibhéal C1 agus leibhéal B2 mar atá leagtha amach i bhFráma Tagartha an Chomhchreata Eorpaigh. Beidh deis ag mic léinn freastal ar chúrsa Gaeltachta.

Tá sé mar chuspóir ag an Dioplóma sa Ghaeilge (Leibhéal B2) forbairt agus buanú a dhéanamh ar scileanna teanga an mhic léinn a bhfuil eolas áirithe ar an nGaeilge aige nó aici. Déanfar é seo trí úsáid a bhaint as gníomhaíochtaí cumarsáideacha nuálacha agus úsáidfear ábhar dílis (is é sin, cláir theilifíse, cláir raidió, nuachtáin, srl) ionas go bhfaighidh an mac léinn léargas ar ghnáthúsáid laethúil na Gaeilge.

Is é misean an Dioplóma sa Ghaeilge (Leibhéal C1) scileanna cumarsáide agus scríofa sa Ghaeilge a thabhairt d'iarrthóirí a chuirfidh ar a gcumas a ngnó gairmiúil a dhéanamh go héifeachtach trí Ghaeilge.

Applications and Selections

Apply Online

Online Applications will reopen in April 2019

Who Teaches this Course

Requirements and Assessment

Dioplóma sa Ghaeilge (Leibhéal B1) agus Dioplóma sa Ghaeilge (Leibhéal C1)

An Scrúdú Cainte

Déanfar tástáil ar chumas labhartha Gaeilge na n-iarrthóirí trí scrúdú cainte sa chéad agus sa dara bliain.

An Scrúdú Scríofa

Ní mór d’iarrthóirí na scrúdaitheoirí a shásamh go bhfuil ar a gcumas scríobh go cruinn sa Ghaeilge. Seasfaidh gach mac léinn scrúdú ag deireadh gach bliana.

Measúnuithe Leanúnacha

I rith gach bliana caithfidh iarrthóirí dhá mheasúnú a sheasamh.

Key Facts

Entry Requirements

Dioplóma sa Ghaeilge (Leibhéal B2) Beidh an cúrsa seo oiriúnach do dhaoine a bhfuil eolas áirithe acu ar an teanga cheana féin (de bharr a dtréimhse scolaíochta in Éirinn, mar shampla). Dioplóma sa Ghaeilge (Leibhéal C1) Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil leibhéal pas bainte amach acu i scrúdú ardleibhéal Gaeilge na hArdteistiméireachta agus a bhaineann amach an caighdeán sásúil sa Triail Socrúcháin Teanga. Is ag Stiúrthóir an chúrsa, atá ceaptha ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, atá an cead glacadh le hiarrthóirí nó diúltú dóibh. Ní mór do gach iarrthóir Triail Socrúcháin Teanga a sheasamh.

Additional Requirements

Duration

Cúrsa páirtaimseartha thar dhá bhliain

Next start date

Meán Fómhair

A Level Grades ()

Average intake

20

Closing Date

NFQ level

(Leibhéal B2): 6, (Leibhéal C1): 7

Mode of study

Seomra Ranga

ECTS weighting

30

Award

CAO

Course code

Course Outline

Dioplóma sa Ghaeilge (Leibhéal B2)

Éisteacht agus Labhairt 3 & 4 (Bliain 1 agus 2).

Scríobh agus Léamh 3 & 4 (Bliain 1 agus 2).

Dioplóma sa Ghaeilge (Leibhéal C1)

Tá cúig mhodúl sa Dioplóma seo. Ní mór do gach mac léinn pas a fháil i ngach modúl chun an Dioplóma a bhaint amach. Is iad na modúil ná:

Ceart na Gaeilge (Bliain 1 agus 2).

Straitéisí Comhrá (Bliain 1 agus 2).

Annála na Gaeilge agus na Gaeltachta (Bliain 1).

Why Choose This Course?

Career Opportunities

Dioplóma sa Ghaeilge (C1): Cuirfidh an Dioplóma le do dheiseanna fostaíochta i réimse leathan gairmeacha i saol na Gaeilge, ina measc tá an mhúinteoireacht, an chraoltóireacht agus an iriseoireacht.

Dioplóma sa Ghaeilge (B2): Ar chríoch an chúrsa, beidh deiseanna fostaíochta ag mic léinn i réimse leathan gairmeacha ina bhfuil cumas idirmheánach Gaeilge ag teastáil. Tá Dioplóma B2 sa Ghaeilge aitheanta ag an Roinn Oideachais mar cháilíocht iontrála sa Ghaeilge dóibh siúd atá ag cur isteach ar chúrsaí sna Coláistí Oiliúna Múinteoirí.

Who’s Suited to This Course

Learning Outcomes

 

Work Placement

Study Abroad

Related Student Organisations

Course Fees

Fees: EU

Fees: Tuition

Fees: Student levy

Fees: Non EU

Seol ríomhphost chuig caitriona.nichoirbhin chun tuilleadh eolais a fháil faoi tháillí an chúrsa.

Find out More

Caitríona Leather
Oifig an Dioplóma sa Ghaeilge,
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.
Fón: (091) - 495248
R-phost: andioplomasaghaeilge@oegaillimh.ie
www.oegaillimh.ie/acadamh

Mic léinn reatha

Úna Ní Chatháin

"...Ba mhór an chabhair dom an Dioplóma i mbliana. Bhí mé ag iarraidh feabhas a chur ar mo chuid Gaeilge agus mé i mbliain na céime. Bhí mé in ann dul ó cheacht go ceacht ag foghlaim míreanna beaga ceann i ndiaidh a chéile. Tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge ag dlíodóirí freisin. Múintear téarmaíocht úsáideach sa Dioplóma do lucht an dlí. Mholfainn an Dioplóma go hard. ..."

Iarmhic léinn

Caoimhín Ó Tuathail

"...Le déanaí thug mé faoin Dioplóma sa Ghaeilge le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. D'fhreastail mé ar mo ranganna i mBaile Átha Cliath (oifigí Fhoras na Gaeilge) agus bhí teagascóir thar barr againn. Tugadh pasanna dúinn don Leabharlann Náisiúnta chun taighde a dhéanamh de bharr nach rabhamar gar don ollscoil. Nuair a bhí orainn freastal ar an Ollscoil i gcomhair léachtaí nó scrúduithe bhí oifig an Acadaimh an-chabhrach ag cinntiú go raibh gach eolas tugtha dúinn maidir le taisteal go Gaillimh, treoracha chuig an ollscoil, amchlár srl. Bhain mé an-sult as an gcúrsa agus fuair mé céad onóracha sa Dioplóma...."

Prospectus