Tuesday, 7 July 2020

Duais Smedias Bainte Amach ag Mic Léinn OÉ Gaillimh

Tá mac léinn óg ón gCeathrú Rua ar dhuine de ghrúpa mac léinn ón BA (Cumarsáid & Gaeilge) in Ollscoil na hÉireann Gaillimh a bhain duais don iriseoireacht raidió trí Ghaeilge amach ag na Smedias le gairid. Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge atá ag riaradh na céime seo a chuireann béim láidir ar an gcraoltóireacht bheo agus taithí phraiticiúil a thabhairt do na mic léinn. Fuair an grúpa d’ochtar an duais aitheantais seo don chlár Coolchaint a craoladh ar stáisiún na hOllscoile Flirt Fm ar an 3 Márta i mbliana. “Is iontach an t-aitheantas é seo do na mic léinn go háirithe”, a dúirt duine dá dteagascóirí Norita Ní Chartúir. “Tuigeann muid an tábhacht a bhaineann leis an taithí seo a roinnt le mic léinn óga agus iad a spreagadh i dtreo na craoltóireachta trí Ghaeilge sa todhchaí. Tá aitheantas ag dul freisin do mo chomhghleacaí Fionn Ó Sealbhaigh a dhéanann cúram do chúrsaí fuaime agus teicniúla.” Cúrsaí imirce, Brexit agus an fhoireann peile Gaeil na Gaillimhe a bunaíodh sa mbliain 2016 i nGaillimh a bhí á bplé sa gclár buacach seo. Is é an t-imreoir rugbaí, réalt óg na Ceathrún Rua, Colm De Buitléar a láithrigh an clár. Craoladh an clár seo mar chuid den chraoladh nádúrtha a dhéantar sa gcéim seo idir mhic léinn bhliain 2 agus 4. An aidhm atá leis an gcraoladh seo ná mic léinn a chumasú don saol craoltóireachta. Déantar sin trí sárscileanna praiticiúla a thabhairt dóibh sa gcraoltóireacht raidió. Ceithre bliana a mhaireann an BA (Cumarsáid & Gaeilge). -Ends-


News Archive

Monday, 6 July 2020

NUI Galway researchers and company partners have been awarded over €10.3 million in Disruptive Technologies Innovation Fund (DTIF). The Disruptive Technologies Innovation Fund was established under Project Ireland 2040 and is run by the Department of Business, Enterprise and Innovation with administrative support from Enterprise Ireland. Two of the funded projects will see teams at NUI Galway partnering with AuriGen Medical, an NUI Galway spin-out company specialising in electrophysiology and structural heart, dedicated to transforming the management of persistent atrial fibrillation. A third DTIF supported project will see the collaboration between teams at the NUI Galway Centre for Cell Manufacturing (CCMI) and ONK Therapeutics Ltd, also Galway based. ONK Therapeutics is also an NUI Galway spin out who are a clinically focused company who have developed a disease-specific cell product approach to tough to treat cancers.  Professors Martin O’Halloran, Adnan Elahi and Leo Quinlan will co-lead the project that will allow the Translational Medical Device Lab (TMD-Lab) to continue and grow its research collaboration with AuriGen Medical. The project will support the development of a novel medical device for the treatment of Atrial Fibrillation and ultimately stroke. The project will explore the fundamental science of electroporation on both a cellular and tissue level, while also translating this basic science into a refined and optimised patient treatment. The TMD-Lab has significant experience in ablation, working across Radio Frequency, Microwave and Electroporation technologies, with a range of national and international industry partners. This large three year project will allow the team to further cement its expertise in this growing medical device field, and become a European leader in ablation research. The second project in collaboration with AuriGen Medical will support the development of sensors for monitoring the treatment of Atrial Fibrillation, and long-term patient management to prevent stroke and other heart diseases. The sensors and monitoring system will aid in delivering effective treatment and allow for data-driven disease management in associated long-term heart conditions. Led by Professor William Wyns and Dr Atif Shahzad from the Smart Sensors Laboratory, the team will extend its existing expertise and knowledge in the area of novel biosensors and AI driven connected health solutions to deliver on this multifaceted technology challenge.   Enterprise Ireland Distruptive Technologies Department Manager, Imelda Lambkin, extended congratulations to Professor Wyns and Dr Shahzad and AuriGen Medical, commenting: "I congratulate AuriGen Medical and their research partners in the Translational Medical Device and Smart Sensors Labs at NUI Galway on their success in the Disruptive Technologies Innovation Fund. Such collaboration between an NUI Galway spin-out company and its high quality academic research teams is exactly what we look for in this Fund, where we are focussed on developing game-changing technologies with the potential to disrupt markets. We look forward to supporting the team in achieving their global ambition of bringing novel cardiac implants to fruition.” Dr Janusz Krawczyk and Professor Michael O’Dwyer will co-lead the DTIF project- Towards safe and effective off-the-shelf cellular therapy for cancer- which will see a collaboration between the Centre for Cell Manufacturing Ireland and ONK Therapeutics Ltd. The project will concentrate on the development of highly potent, safe, standardized, off the shelf therapy using modified Natural Killer cells.  Natural killer cells, also known as NK cells, are a type of cytotoxic lymphocytes critical to the innate immune system. The modification with Chimeric Antigen Receptors (CAR-NK) will improve their therapeutic efficacy. With the expertise and proprietary technologies of both partners within this consortium, they will develop modified NK cells that may be capable of tackling multiple types of cancer. Professor Timothy O’Brien, Dean of the College of Medicine Nursing and Health Sciences at NUI Galway and Consultant Endocrinologist at Saolta University Healthcare Group acknowledges the key role of collaborations between NUI Galway and industry for medical advancement: “Funding, like the Disruptive Technology Innovation Fund, makes it possible for innovative academic teams to partner with local indigenous industry to develop essential medical innovations. It provides the supportive environment for collaborative break-throughs. Galway has extraordinary talent and I look forward to the results of these complex projects.” -Ends-

Wednesday, 1 July 2020

Tá Leabharlann OÉ Gaillimh tar éis leagan Gaeilge dá Córas Cuardaigh Leabharlainne a sheoladh, catalóg leabharlainne den chéad ghlúin eile a chuimsíonn bailiúcháin chlóite agus ar líne na leabharlainne, mar chuid dá misean campas dátheangach den chéad scoth a chruthú i nGaillimh. Cuireann seoladh leagan Gaeilge den chóras ar chumas OÉ Gaillimh feabhas a dhéanamh ar an dóigh a dtacaíonn a cuid seirbhísí le mic léinn agus le taighdeoirí agus cuidíonn sé leis an Ollscoil a tiomantas a chomhlíonadh i dtaca le seirbhísí i nGaeilge a sholáthar. Cuireadh tús le Scéim Teanga na hOllscoile faoi scáth Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 agus is é is aidhm léi soláthar na seirbhísí Gaeilge san Ollscoil a leathnú. In 2019 thosaigh an Leabharlann ag oibriú i gcomhpháirtíocht le Seirbhís Aistriúcháin na hOllscoile lena córas cuardaigh a aistriú ó Bhéarla go Gaeilge chun deis a thabhairt do mhic léinn teagmháil a dhéanamh i nGaeilge le bailiúcháin na leabharlainne. “Léiríonn seoladh leagan Gaeilge an fhearais chuardaigh tiomantas na hOllscoile i dtaca le tacú leis an ardoideachas i nGaeilge agus méadaíonn sé sásamh úsáideora i measc mac léinn agus taighdeoirí a labhraíonn Gaeilge. Cuirfear go mór le cumas ár gcuid mac léinn agus taighdeoirí a gcuid staidéar a dhéanamh agus oibriú san ardoideachas trí Ghaeilge de bharr deis a bheith acu córas cuardaigh na leabharlainne a úsáid i nGaeilge,” a deir Monica Crump, Ceannasaí na mBailiúchán i Leabharlann OÉ Gaillimh. Mar aon leis an leagan Gaeilge a sholáthar do mhic léinn agus do thaighdeoirí OÉ Gaillimh, d’oibrigh Leabharlann OÉ Gaillimh i gcomhpháirtíocht le Exlibris leis na haistriúcháin Ghaeilge a chomhroinnt le hinstitiúidí eile, d’fhonn gur féidir leosan leagan Gaeilge an ardáin a sholáthar dá n-úsáideoirí. “Ag teacht le luach straitéiseach OÉ Gaillimh mar atá oscailteacht agus ár dtiomantas don Ghaeilge taobh amuigh de OÉ Gaillimh, táimid sásta a bheith i gcomhpháirtíocht le Exlibris i dtaca leis na haistriúcháin a rinne ár seirbhís aistriúcháin a roinnt”, a deir Monica Crump. Is féidir breathnú ar an leagan Gaeilge ag: http://library.nuigalway.ie/anleabharlann. -Críoch-

Wednesday, 1 July 2020

NUI Galway Library has launched an Irish language version of its Library Discovery system, a next generation library catalogue that searches across the library’s print and online collections, as part of its mission to create a world class bilingual campus in Galway. The release of an Irish language version of the system allows NUI Galway to improve the way its services support students and researchers and helps the University fulfil its commitment to providing services in the Irish language. The University’s Language Scheme was started under the Official Languages Act of 2003 and aims to expand the provision of the Irish language services at the university. In 2019 the Library began working in partnership with the University’s Translation Service to translate their discovery system from English to Irish to allow students to discover and interact with the library’s collections through the Irish language. “The launch of an Irish language version of the discovery tool demonstrates the University’s commitment to supporting higher education in Irish and increases user satisfaction among Irish speaking students and researchers. The ability of our students and researchers to complete their studies and work at higher education through the Irish language will be greatly enhanced by the ability to interact with the library’s discovery system in Irish,” said Monica Crump, Head of Collections in the Library at NUI Galway. As well as providing the Irish version to NUI Galway students and researchers, NUI Galway Library has worked in partnership with Exlibris to share the Irish translations with other institutions, so they can also provide their users with an Irish version of the platform. “In keeping with NUI Galway’s strategic value of openness and our commitment to the Irish language beyond NUI Galway, we are happy to partner with Ex Libris in sharing the translations created by our translation service”, said Monica Crump. The Irish version can be viewed at: http://library.nuigalway.ie/anleabharlann. -Ends-


Events Calendar

Facebook stream